สินค้า Sika
     Direct Glazing Adhesive
     Adhesive
     Sealant
     Marine
     Marine Flooring
     Pre-Treatment
     Tools
   สินค้า BASF - Masterseal
     กันซึม Cement Base
     กันซึม Acrylic Base
     กันซึม PU Base
     กันซึมสำหรับงานใต้ดิน
     กันซึมสำหรับงานหลังคา Metal Sheet
     น้ำยาประสานคอนกรีต
     งานซ่อมแซมโครงสร้าง
     Non-shrink Grout
   สินค้า Onduline
     Onduline Classic
     Onduvilla
     Onduline Accessories
     Download - Brochure & Technical Information
   สินค้า BlueScope Lysaght
     Lysaght Roofing & Walling
     Lysaght Purlins & Girts
     Lysaght Decking
   ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 29
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,951
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,451,132
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  กันซึม Cement Base
[ +zoom ]
BASF Masterseal 581
รหัสสินค้า : BASF-002
BASF Masterseal 581
กันซึม Cement Base ชนิดส่วนผสมเดียว เหมาะสำหรับงานกันซึมห้องน้ำ ระเบียงที่มีกระเบื้องปูทับ และถังเก็บน้ำ


คุณลักษณะ
MASTERSEAL 581 เป็นซีเมนต์กันน้ำที่กลำยเป็นของเหลวเมื่อผสมในปริมำณที่พอเหมำะกับน้ำ ใช้สำหรับเคลือบลงบนคอนกรีตหรือพื้นผิวโครงสร้ำงที่เตรียมเอำไว้ กำรเคลือบนี้เป็นฟิล์มแผ่นใยเพื่อป้องกันกำรไหลซึมของน้ำ และให้กำรยึดเกำะที่ดีเยี่ยม และเพื่อให้งำนมีกำรยึดเกำะที่ดีมากขึ้นแล้ว สำมารถผสม MASTERSEAL 581 เข้ำกับน้ำยำผสมอะคริลิก เช่น MASTERSEAL 600 โดยสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้จาก BASF

ขอบเขตการใช้งาน
MASTERSEAL 581 ได้รับกำรออกแบบขึ้นมำเพื่อใช้ในงำนกันน้ำกับพื้นผิวหลำยรูปแบบ รวมทั้ง
 •  งานเคลือบกันน้ำด้ำนในของถังเก็บน้ำ, บ่อน้ำมัน, บ่อน้ำขนำดใหญ่, กระบะปลูกต้นไม้ ก่อนที่จะปูกระเบื้อง หรือเคลือบพื้นผิวอื่นๆ
 •  เคลือบงานในลักษณะแบบแซนวิชบริเวณระเบียง, หน้ำมุข, ครัว และห้องน้ำเพื่อกันน้ำรั่วซึม
คุณสมบัติและคุณประโยชน์
 • ต้านทานต่อสภาพภูมิอากาศ - เหมาะสำหรับทั้งพื้นผิวภายนอกและภายใน
 • ไอน้าสามารถซึมได้ - เพื่อให้พื้นผิวมีอากาศถ่ายเท ป้องกันการก่อตัวของแรงดันไอน้ำ
 • ทาง่าย - ง่ายต่อการใช้งำนไม่ว่าจะทำด้วยแปรงหรือพ่นด้วยสเปรย์
 • เป็นพอลิเมอร์ดัดแปลง - พัฒนาการยึดเกาะบนหลากหลายประเภทของพื้นผิวและให้คุณสมบัติที่เหนือกว่า
 • ไม่มีสารพิษ - สามารถใช้งานได้กับพื้นผิวที่ต้องรองรับน้ำดื่ม
ราคา : 0.00 บาท More>>
[ +zoom ]
BASF Masterseal 540
รหัสสินค้า : BASF-001
BASF Masterseal 540
ระบบกันซึม Cement Base สำหรับ ห้องน้ำ, สระว่ายน้ำ, ถังเก็บน้ำ และระเบียงที่มีกระเบื้องปูทับ


คุณลักษณะ
MASTERSEAL 540 มีส่วนผสม 2 ส่วน คือ สารละลายโพลีเมอร์ Part A และผงซีเมนต์ผสมเสร็จ Part B เมื่อผสมกันจะให้ส่วนผสมที่มีความข้นพอเหมาะสามารถใช้แปรงทาได้ และสามารถเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ Synthetic Resins ที่คัดพิเศษและซีเมนต์

ขอบเขตการใช้งาน
MASTERSEAL 540 ได้รับการออกแบบให้เป็นชั้นป้องกันน้าซึมบนพื้นผิวแบบต่างๆ เช่น
 • เคลือบป้องกันน้าซึมภายในผิวของถังน้าคอนกรีต ถังเก็บน้าต่างๆ ก่อนที่จะปูกระเบื้อง หรือสร้างผิว Finishing อื่นๆ
 • ใช้ป้องกันผิวของเทอเรซ ระเบียง พื้นครัว พื้นห้องน้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้าซึมลงไปทาความเสียหายคอนกรีตข้างล่าง
 • ใช้ป้องกันน้าซึมพื้นสะพาน ก่อนที่จะทาการปูแอสฟัลท์ เพื่อป้องกันคอนกรีตจากน้ำาฝน
คุณสมบัติและคุณประโยชน์
 • ใช้ Polymer ดัดแปลงพิเศษ เพื่อทาให้เพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวต่างๆ
 • สามารถให้น้าระเหยออกไปได้ เพื่อไม่ให้เกิดแรงดันของน้าที่ไม่สามารถระเหยออก
 • ยืดหยุ่น สามารถทนทานต่อการหดขยายตัวปานกลางของรอยแตกบนผิว (Hairline crack) ซึ่งมีขนาดถึง 0.3 มม.ได้
 • ทนทานต่อสภาพอากาศ สามารถใช้ได้อย่างดีกับผิวภายนอก
 • สามารถแปรงได้อย่างสม่าเสมอ สามารถใช้งานได้ง่ายทั้งแปรง หรือ พ่น
 • ไม่เป็นพิษ สามารถสัมผัสกับน้ำดื่มได้โดยตรง
ราคา : 0.00 บาท More>>
Copyright by simplexindustry.com
Engine by MAKEWEBEASY